بازدید معاون صنایع دستی از کارگاه موتابی آقای محمدعلی برزگر

بازدید معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد به همراه بخشدار و اعضای شورای شهر بفروییه و مسئول پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میبد از کارگاه موتابی آقای محمدعلی برزگر (محمد عابدین)